Rodinné a občianské spory

Rodinné právo upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny. Úprava čisto majetkových vzťahov absentuje. Ak aj rodinné právo upravuje niektorý majetkový vzťah, je neodlučne spätý s osobným vzťahom. Napr. inštitút výživného je majetkovým vzťahom, ale môže vzniknúť len medzi rodičom a dieťaťom, ktorý je s ním súvisiacim vzťahom osobným. Rovnako to platí aj pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré môže vzniknúť len medzi manželmi.

Možnosti mediácie v rodinnom práve

Najčastejšie sa mediácia využíva pri riešení konfliktov v rodinných vzťahoch, kde môžeme rozlišovať mediáciu rodinnú a rozvodovú. Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodine. Naproti tomu rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov. 

Mediácia v tejto oblasti prispieva nielen k vyriešeniu samotného problému, ale i tak dôležitému zlepšeniu vzájomnej komunikácie strán a k ich ďalšej spolupráci. Umožní manželom, aby si vyjasnili problémové okruhy a mali vlastný podiel na vyriešení problému a na výsledku, ktorý považujú za správny. Spoločná zodpovednosť za rozhodnutie umožní predchádzaniu možnému vystupňovaniu ďalších konfliktov medzi partnermi.

Využitie rodinnej mediácie má pozitíva jednak pre samotných účastníkov sporu a zároveň rešpektuje záujem detí, aby prípadný zdĺhavý súdny spor nemal negatívny vplyv na ich vývoj.

 

Rodinná mediácia sa týka najmä:

 • rodinných a partnerských sporov,
 • rozvodov,
 • starostlivosti o deti,
 • styku s deťmi po rozvode,
 • vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ...

 

Mediácia v rodinnej oblasti je vhodná predovšetkým:

 • pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi
 • pre dosiahnutie dohody o výchovy neplnoletých detí
 • pre dosiahnutie dohody o styku rodičov s neplnoletým dieťaťom
 • pre dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti
 • pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov
 • pre riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní) pre hladenie platformy pre obnovenie vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi alebo učiteľmi a deťmi (generačné problémy v rodinách a v školách

Z občianskeho právneho hľadiska môžeme pomôcť najmä s riešením:

 • sporov o uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv
 • susedských sporov
 • uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu
 • sporov súvisiacich s dedičstvom
 • sporov zo zmlúv  v prípade darovania, pôžičky, výpožičky, nájmu a podnájmu 
 • nárokov vzniknutých pri porušení práva na ochranu osobnosti a pod.

Spory týkajúce sa verejnej politiky a životného prostredia

Aj vo veciach verejnej sféry a životného prostredia vzniká veľa konfliktov. Občania chcú sami rozhodovať o svojom okolí a s neochotou verejnej správy počúvať ich názor narastá aj ich nespokojnosť a vznikajú konfliktné situácie. Mediácia môže byť aj tu nápomocná.

 • spory obec - občan
 • spory kvôli kontroverzným centrám (útulky, zábavné a obchodné centrá)
 • recyklovanie odpadu
 • skládky odpadu
 • krádeže v obchodoch
 • vandalizmus
 • priestupky