Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Manuál platieb uvedený nižšie nemá charakter záväzného predpisu (cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie).

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli. Tu nájdete odporúčané ceny Slovenskej komory mediátorov pre svojich členov za výkon mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. 

 

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom a podnikateľskom sektore:

fyzické osoby - podnikatelia

67 EUR/hodinu

právnické osoby - podnikatelia

134 EUR/hodinu

majetkové spory v súkromnom a podnikateľskom sektore:

od 3 320 do 6 640 EUR

10 % z hodnoty

od 6 641 do 16 600 EUR

7% z hodnoty

od 16 601 do 33 200 EUR

5% z hodnoty

od 33 201 do 66 400 EUR

2% z hodnoty

viac ako 66 401 EUR

1% z hodnoty

Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory:

20 EUR/hodinu

majetkové občianske spory:

do 1 660 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

67 EUR/hodinu

viac ako 1 661 EUR

100 EUR/hodinu

Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

nemajetkové a pracovnoprávne spory:

34 EUR/hodinu

majetkové spory v štátnom sektore:

do 3 320 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

34 EUR/hodinu

od 3 321 do 6 640 EUR

8 % z hodnoty

od 6 641 do 16 600 EUR

5% z hodnoty

od 16 601 do 33 200 EUR

3% z hodnoty

od 33 201 do 66 400 EUR

2% z hodnoty

viac ako 66 401 EUR

1% z hodnoty

 

 

 

V prípadoch vyporiadania BSM, odmena mediátrora predstavuje sumu 2% z hodnoty BSM.

 

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ako 1/2 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

 

Právne poradenstvo v sporoch podľa zák. č. 420/2004 Z.z. o mediácii je účtované za každú i začatú hodinu sumou 30 Eur.

 

Úkony predmediačného konania, teda konania mediátora do doby začatia, resp. skončenia konania pred začatím mediácie podľa § 14 zák. o mediácii sú spoplatňované rovnakou hodinovou sadzbou tu uvedenou alebo % -om z hodnoty sporu, počtu vykonaných úkonov, resp. inou dohodou s účastníkmi.

 

 

Iné odporúčania:

 

  • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH,

  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu predmediačného konania a mediačného konania.

  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon v predmediačnom konaní a mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,

  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda alebo zápis - pred začatím mediačného konania.

 

Uvedený cenník je orientačný, konkrétnu cenu je možné vždy ustáliť dohodou.

 

Cenník mediácie v PDF