Čo je cieľom mediácie?

Cieľom je dosiahnuť a zrozumiteľne formulovať prakticky uskutočniteľnú dohodu, ktorej konečnú podobu spoluutvárajú všetci účastníci mediačného procesu.

Táto dohoda:

  • má vždy písomnú podobu a svojimi podpismi ju potvrdzujú všetky strany
  • zahrňuje konkrétne postupy rozdelenia zodpovednosti, úloh a riešení. Ale i sankcií za nedodržanie zmluvy
  • môže nadobudnúť charakteru právnej zmluvy