Proces mediácie a jej výsledky

Mediácia je proces, pomocou ktorého účastníci sporu za pomoci mediátora systematicky rozčleňujú sporné otázky za účelom vytvárania možností, zvažovania alternatív ich riešenia a tým dosahujú konsenzuálne riešenie, ktoré uspokojí ich potreby.

Mediácia je proces zameraný na úlohy a ciele.

Je orientovaná na dosiahnutie výsledkov, nerieši vnútorné príčiny konfliktov. Okrem dohody samotnej ako primárneho cieľa sa sústreďuje aj na vedľajšie. Každé štádium mediačného procesu má svoj cieľ, ktorý dosahuje plnením konkrétnych úloh.

Úlohy v jednotlivých štádiách sú nasledovné :

  1. štádium – úvod, vytvorenie atmosféry 
  1. štádium – identifikovanie podstaty sporu, definovanie problému
  1. štádium – zameranie na „výmenu“, vzájomné pochopenie
  1. štádium – hľadanie riešení
  1. štádium – spísanie dohody
  1. štádium – zhrnutie

Mediácia je vtedy efektívnejšia a jej priebeh je optimálnejší, keď ľudia, ktorí majú medzi sebou konflikt majú záujem o spoluprácu a vyriešenie konfliktu. Často je mediácia opisovaná ako proces výhra – výhra. Úloha právnikov, advokátov a komerčných právnikov v procese mediácie môže byť obdobná ako pri ostatných spôsoboch riešenia sporu – teda môžu stranám radiť, prípadne ich v spore pred mediátorom zastupovať.

Aké sú výsledky mediácie ? 

Napriek relatívne vysokej efektívnosti mediačného procesu (v literatúre sa uvádza 70 – 80% úspešnosť mediovaných sporov), existujú viaceré možnosti ako môže mediácia skončiť:

dohoda – cieľ každého mediátora

čiastková dohoda – niektoré body zostávajú naďalej neriešené, a preto ak strany súhlasia, môže mediátor naplánovať ďalšie stretnutie

žiadna dohoda – stranám sa ani s pomocou mediátora nepodarilo vyriešiť spor dosiahnutím dohody; zostávajú im však iné zákonné možnosti riešenia sporu (rozhodcovské konanie, súd); mediácia predstavovala jednu z možností ako riešiť spor vzájomne uspokojivým spôsobom s udržiavaním kontroly nad procesom aj výsledkom.