Pracovné spory

Mediáciou v pracovnom práve možno riešiť spory z pracovných zmlúv , pri skončení pracovného pomeru, pri preložení na iné pracovisko, pri nezhodách o podmienkach na výkon práce, pri mnohých personálnych otázkach, pri diskriminácii a násilí na pracovisku (mobbing, bossing), pri náhradách škôd, ako aj iných sporoch z porušenia pracovnoprávnych predpisov, interných predpisov alebo z kolektívnych zmlúv.

V obchodnom práve je spôsobilá riešiť spory, ktoré sa týkajú podnikateľov, obchodných záväzkových vzťahov, ako aj niektorých iných vzťahov súvisiacich s podnikaním, najmä však z plnenia zmlúv (výroba, tovar, služby, zmeny zmluvných podmienok, ukončenie obchodných zmlúv), z porušenia práva (platby, omeškania, chybné a náhradné zmluvné plnenia) a z nehmotných práv.

Mediačné aspekty pracovného práva

Pracovné právo je samostatným právnym odvetvím právneho poriadku SR. Predmet pracovného práva nesúvisí len so samou prácou, ale aj so vzťahmi medzi ľuďmi týkajúcimi sa pracovnej činnosti.

Predmetom úpravy pracovného práva sú:

  • vzťahy výkonu závislej práce zamestnanca vykonávanej pre zamestnávateľa za odplatu na zmluvnom základe
  • vzťahy vznikajúce medzi zamestnancami a odbormi
  • vzťahy smerujúce k ochrane základných pracovnoprávnych vzťahov /zodpovednosť za škodu
  • vzťahy súvisiace s uskutočňovaním práva občanov na zamestnanie
  • vzťahy určujúce všeobecné predpoklady vzniku pracovnoprávnych vzťahov, spôsobilosť k právam a spôsobilosť na právne úkony